Java中的向下转型和instanceof应用

向下转型

 • 向下转型是相对于向上转型的概念,他是用子类引用指向父类实例。向下转型又叫强制类型转换
  例如下图,Dog类引用指向父类的实例animal ,父类实例需要向下转型

  1
  2
  Animal animal = new Dog();
  Dog d = (Dog)animal; //父类实例向下转型
  • 向下转型后可以调用子类独有的方法
  • 兄弟类之间不能进行强制类型转换

instanceof运算符

 1. 基本概念
  instanceof一般用来判断对象是否满足某个实例类的特征,返回值为true或false,一般用在if语句中。如果左边对象是右边类的实例就返回true,否则返回false

  1
  2
  3
  4
  Animal animal = new Dog();
  if(animal instanceof Dog){

  }
-------------End Of This ArticleThank You For Reading-------------